ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി

രതീഷ്
പ്രസിഡൻറ്

9744958316

രാജേഷ്
സെക്രട്ടറി

9188780029

സുജിത്ത്
വൈസ് പ്രസിഡൻറ്

9846600505

സമിതി അംഗങ്ങൾ

രാധാകൃഷ്ണൻ 
മുരളീധരൻ
ഷാജി
രവി
ഹരി
ജയപ്രകാശ്
മധു
ശ്രീദേവി
അനു
വിശ്വനാഥൻ