തിരുഃഉത്സവം 2022 : മാർച്ച് 08 – മാർച്ച് 17 ( കുംഭം 24 – മീനം 03 )

ഉപ പ്രതിഷ്ഠകൾ

ശിവൻ

ശാസ്താവ്

നാഗരാജാവ്
നാഗയക്ഷി

Photo Gallery

ചിത്രങ്ങൾ  കാണുവാൻ

ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക

ക്ഷേത്ര ഐതീഹ്യം വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി സന്ദർശനം

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്